دو دختر نوجوان خودکشی کردند تا بفهمیم نهنگ آبی زیر گوشمان خوابیده و منتظر است تا ما را زیر آب بکشد. بی‌هویتی، بی‌اعتباری، احساس پوچی و کم ارزش بودن و ... از این‌دست نداشته‌ها موج ویرانگری است که به نوجوانان و جوانان ما، هرروز هجمه می‌آورد.


ادامه مطلب ...